Към съдържанието

Начало /

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

При използване на уебсайт www.gemamex.com  вашите лични данни се обработват от ЕТ “Гемамекс” , ЕИК: 121295099, със седалище и адрес на управление гр. София 1421,  ул. Лозенец No 4,

Ние обработваме вашите  лични данни на следните  основания:

 • При  при покупка на продукт от сайта  или в някой от офисите ни;
 • Когато нормативните актове ни възлагат това задължение;     –    Във всички останали случаи, с Вашето изрично съгласие, изразено писмено в наш офис или на адрес https://shop.gemamex.com/GDPR/

При покупка на продукт: 

Ние обработваме личните ви данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас.

Използваме личните Ви данни, за да :

 • управляваме поръчкта и да изготвим необходимите документи.
 • да изпратим продуктите бързо и на точното място.
 • –        да ви уведомим за промяна на условията на покупка, забавяне на доставка или други подобни обстоятелства. –        да поддържаме клиентска история и за по-лесно бъдещо пазаруване.

На това основание обработваме следните данни:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл.
 • данни за идентификация – трите имена за получаване на стоката.
 • –        всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена.

Предоставяне лични  данни на трети лица:

Ние предоставяме вашите лични данни на трети лица, за да предложим качествено икомплексно обслужване. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения,  продукти и други документи;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика,  доставка и др.;
 • адвокати,  вписани съгласно Закона за адвокатурата;
 • банки за  обслужване на плащанията;
 • –        лица, на които възлагаме да поддържат оборудване,  софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

Законови задължения за обработка

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме лични  данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • –        изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

Предоставяне на информация на Комисията зазащита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • –        предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

Изрично съгласие

Ние обработваме вашите лични данни  само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие. Не  предвиждаме никакви неблагоприятни последици при отказ за обработка на лични данни.

Ако получим  съответното съгласие, до неговото оттегляне или прекратяване,    ще изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти и услуги;

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.  При оттегляне на съгласието  за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните  ви  данни и информация за определените по-горе цели.

За оттегляне на  даденото съгласие е необходимо само да се свържете с нас на посочените контакти.

Данните, събрани след съгласие, изтриваме при изрично искане или 3 години след първоначалното им събиране.

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данните, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.Работим със софтуери, обработващи лични данни, които осигуряват високи стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

В някои случаи се налага да обработваме ваши лични данни, които не са ни предоставени от Вас или пък събрани от нас, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 • данни от автобиография
 • данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
 • –          данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или след изрично съгласие

Права на Потребителите

Като потребител можете да упражнявате своите права чрез имейл office@gemamex.com или в офисите на фирмата.

Имате  всички права за защита на личните си  данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки потребител има право на:

 • информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • достъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни);
 • изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 •  ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия  за Вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен;
 • право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • –         личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:

 • оспорите точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • ъзразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработка имат преимущество пред интересите ви.

Право на преносимост.

Имате право да получите личните  данни, които ви засягат и които си ни предоставени, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Вас като субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ви  данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Важно е да знаете, че този сайт използва „бисквитки“ !

“Бисквитките“ представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра и запазвана на устройството на потребителя. Параметрите по подразбиране на „бисквитките“ позволяват само на сървъра, който ги е създал да чете информацията, съдържаща се в тях.

 • Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на Уебсайта от потребителя. Файловете бисквитки позволяват  следното:
 • поддържане на сесията на клиента (след вход), благодарение на което клиентът, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола;
 • адаптация на съдържанието на Сайта към предпочитанията на Клиента и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и използваното оборудване..
 • събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-добре начинът, по който потребителите използват уебсайта. Това позволява подобряване на уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с очакванията на потребителите.
 • уебсайтът използва два основни типа „бисквитки“: сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра).Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.
 • gemamex.com  в рамките на уебсайта използва и механизмите на външни организации, партньори и рекламодатели; по-специално, това са социалните функции на Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на „бисквитките“ на крайното устройство на потребителя.
 • В случаите, когато софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Клиента, потребителите могат по всяко време да променят настройките за бисквитките в настройките на браузъра (това важи за всеки тип бисквитки) или да изтрият тези файлове от устройствата си.В случай на услуги за геолокация, потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра.
 • Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на сайта или да направи невъзможно тяхното използване.
 • Бисквитките не съдържат лични данни на потребителите

GDPR

Повече информация относно GDPR може да намерите ТУК