енергийна ефективностЗащо да сме енергийно ефективни?

Според статистиката глобално използване на ел.енергия на годишна база в света е 15.660 TWh/y от които използваното количество енергия за електрически мотори за задвижвания е 7.108 TWh/y т.е. 45% от цялото потребление. Интерес представлява дела на електроенергия консумиран от компресори. От графиката е видно, че значително количество от консумираната енергия ще се пада на компресорите.

България, като член на Европейския съюз трябва да спазва директивите наевропейското законодателство. Освен това сме страна подписала и протокола от Киото. Така се задължаваме да сведем с 20% парниковите газове, да увеличим енергийната ефективност с 20% и да консумираме 20% електроенергия от зелени енергоизточници.

Срокът заложен за изпълнение е до 2020г.

Директивата, която се отнася за ел. задвижвание е ErP (Енергийно свързани продукти) Директива(2009/125/EG).

Тя дава насоки за енергийно ефективно проектиране на продукти и системи с висока консумация на енергия, но също така високо спестяване на енергия потенциални консуматори.

Ефективността на електрически двигатели се определя като съотношение на изходната мощност на вала и консумираната за това електрическа мощност. Съгласно стандарт IEC 60034-30 ефективността IE1 се отнася за стандартен мотор , IE2 за високо ефективни, а IE3 за супер ефективни. Споменава се също за бъдещето равнище по-високо от IE3 да се нарича IE4 супер премийна ефективност (super premium efficiency)

енергийна ефективност
От 16 юни 2011 г., само електромотори отговарящи или надвишаващи IE2 ниво е разрешено да се продават и монтират в ЕС. От януари 2015 г. всички двигатели ще трябва да достигнат IE3 (или IE2 двигатели ще може да се използват само ако са с честотни инвертори)

Прогнозира се, че около 30 милиона съществуващите промишлени двигатели в Европа постепенно трябва да се заменят. В резултат на икономиите на енергия от 5,5 млрд. киловатчаса електроенергия всяка година съответно ще се намалят емисиите на въглероден двуокис с 3,4 милиона тона.

  3

Компресорните станции за сгъстен въздух се състоят от един или няколко компресора, подаващи въздух в общ колектор. При създаване на нова инсталация производителност на машините се оразмерява така, че да покрие максималната потребност на предприятието, а в повечето от случаите се прави и презапасяване от порядъка на 20-25%. Така на практика компресорите с постоянна скорост на мотора работят едва на около 60 – 75 % от капацитета си. Освен това най-често максималният обем на сгъстения въздух, който те компресират се ползва само в пикови моменти. Това се дължи от една страна поради необходимостта за добавяне на нови консуматори. От друга страна за осигуряване на необходимата пикова натовареност на текущите. Изводът, който може да се направи, е че неравномерният товаров график на електродвигателите монтирани на компресори води до ниска ефективност и повишени експлоатационни разходи.

При малки предприятия най-често се използва един компресор. Ето защо от съществено значение е системата му за управление. Почти винаги се налага използването на регулираща система, която да намали производителността на компресора , когато нямаме голяма консумация. Следи се системното налягане и регулиращата система намалява производителността, когато то достигне предварително зададена максимална стойност. Производителността се увеличава отново, когато налягането спадне до друга, по-ниска зададена стойност. Разликата между тези две стойности на налягането представлява обхвата на регулиране. На практика обхватът на регулиране се среща в доста широки граници – от 0.1 до 1.5 bar.При по-старите компресори управлението е в режим старт-стоп и въздухът се нагнетява в ресивер от там с регулатор (дросел) се сваля налягането му до необходимото. Тези системи са бавни недостатъчно прецизни и водят до големи флуктуации на налягането. За да се избегне това, подходът е обикновенно задаване на по-голямо налягане от необходимото за да се избегне пропадане.

При големите предприятия най-често имаме инсталация с няколко работещи в паралел компресори. В този случай правилното решение е използване на т.н. Балансиращ компресор, който поема колебанията в натоварването на системата и поддържа постоянно налягане. Така основните машини работят на постоянни обороти а балансиращия компресор осигурява регулирането на системата. В този случай за работата на Балансиращия компресор има завишени изисквания за бързодействие и точност

От направените икономически разчети основните разходи при станциите за сгъстен въздух са за ел. енергия. При непрекъснатото нарастване на цената и посочените по-горе факти се оказва, че около 40% от консумираната енергия на практика се явява като загуба. Ето защо като енергийно ефективно решение с голям икономически ефект може да се ползва честотно задвижване на компресорните мотори.

При компресорите без честотно управление на двигателя от значение е и големината на ресивера. По принцип ако консумацията попада в диапазона на регулиране на компресора, не е нужен акумулиращ обем (ресивер). Но добавянето в повечето от случаите е наложително, когато консумацията ще пада и под минималната производителност на машината. В подобни случаи компресорът преминава в режим на регулиране посредством включване/изключване или натоварване/разтоварване. Конструктивно има заложени изисквания за времето на включване и изключване, които ограничават работата на компресора и влошават регулирането на въздуха. Така е възможно да се получат флуктуации при работата му. Всеки един производител дава препоръки за обемите на ресиверите порядъка е около 2 до 4 l/(m3/h). Може да се даде и по-точна препоръка: обемът на ресивера при разлика в наляганията за включване и изключване 0.5 – 0.8 bar е необходимо да бъде между 10 и 20 l/(m3/h) от производителността на компресора при долната граница на честотното регулиране.

При големите компресорни системи тези ресивери са с много голям обем, заемат място и често изискват изграждане на отделни помещения защото са много шумни.

ГЕМАМЕКС вече 22 години пазарно реализира висококачествени задвижвания на OMRON и впоследствие на OMRON-YASKAWA. Базирайки се на инженеринговия ни опит опит от десетки внедрявания на екструдери, високомощни помпи и вентилатори, компресори, навиващи, развиващи и изтеглящи съоръжения, производствени линии, машини, конвейери и др.

Използването на специализираните честотни регулатори e отлично решение, което позволява да се регулират директно оборотите на мотора във функция от обратната връзка по дебит или налягане, което води до значително намаляване на консумираната мощност. Използването на бързодействащ ПИД закон води до премахване на недостатъците на пропорционалното регулиране. Лесно се поддържа налягането в оптимални граници. Честотно регулираните компресори поддържат крайното налягане при сгъстяване на +/- 0.1 bar постоянно ниво в диапазона на налягането, дори при променящи се изисквания за количеството сгъстен въздух.Това спомага за по-ниско крайно налягане при сгъстяване и пести енергия.

Честотните регулатори от YASKAWA са лесни за конфигурация. Чрез софтуерът DriveWisard Plus лесно се параметризират и позволяват. Чрез специализиран софтуер DriveWorksEZ позволяват директно програмиране чрез логически блокове в самия инвертор. Софтуерът е съвместим със сериите V1000, A1000 и E1000. Благодарение на функционалността му може да се спести апаратура, като таймери, броячи и др. Така отново се пестят време и средства.

При използването на честотен инвертор, благодарение на заложените алгоритми в него се осигурява константен момент дори и в честотите под 1Hz. При А1000 YASKAWA гарантират 200% момент при 0Hz. Това е уникално за честотен инвертор. Много полезна е функцията, която вкарва във т.н. „Sleep“ режим честотния регулатор. Благодарение на нея се избягва работата при ниски обороти или на празен ход. В същото време честотния регулатор очаква сигнал за спадане на налягането за да се активира отново.

Екипът на Гемамекс е реализирал няколко проекта за управление на мощтни компресори с помоща на честотни задвижвания А1000 в промишлени предприятия. Базирайки се на нашия опит в тази сфера можем да посочим следните предимствата при ползване на честотно регулиране на компресори:

  • Позволява се качествено и лесно параметризиране , както и логическо управление.
  • Осигурява се покриване на европейските директиви за енергийна ефективност.
  • Управлението на компресора е в зависимост от неговото натоварване чрез следене на налягането му.
  • Средство за пестене на енергия и от там на пари.
  • Предпазва мотора от претоварване, прегряване и осигурява по-дълъг жизнен цикъл без авария.
  • Честотното регулиране позволява премахването или използване на разширителни съдове с по-малък обем.

От няколко месеца Гемамекс предлага на пазара най-новото и иновативно решение за икономия на електроенергия и от там на пари.

Продукта е YASKAWA е SPRiPM (Supreme) – Super premium efficiency motor drive package .
Пакетa от инвертор и мотор  е идеалното решение за приложения като вентилатори, помпи, конвейери, компресори като осигурява висока ефективност на разумни цени.
SPRiM моторите са много по-леки и по-малки от стандартните асинхронни двигатели, като осигуряват висока ефективност в много компактен размер.

SPRiM двигателят е с ротор

Стандартен асинхронен двигател може лесно да се замени със SPRiM мотор. Закрепването е е стандартно, а настройката за пускане отнема не повече от 3 минути.

Най-важното предимство е високия им клас на енергийна ефективност. Те отговарят на стандарта IE4+. Те се предлагат в комплект с инвертори v1000 за малките мощности до 18кв. За по-големите се използва серията А1000. Самата комбинация инвертор с SPRiPM двигател позволява да се постигне до 48% икономия на електроенергия спряно конвенционалния двигател. Направената инвестиция в подмяна на двигателя може да се изплати за по-малко от две години експлоатаия на компресора.

45_a1000

При използване на SPRiPM двигателите получаваме следните положителни ефекти.

-Премахване на енкодера като обратна връзка благодарение на т.н. Безсензорно векторно управление

-Компактен дизайн на машината. SPRiPM двигателите са поне на порядък с по- малки габарити спрямо конвекционалние

- Висока надежност

- Висока енергийна ефективност

- Висок начален момент.

- Висока скорост на управление до 150Hz

Изискванията към съвременната техника непрекъснато нарастват. Ето защо ние с удоволствие помагаме на нашите клиенти да решат първи своите задачи с високотенологична японска техника.

 

Фирма Гемамекс представя система за контрол и регистрация на температура на пещи за термична обработка .
1
Системата е изградена на базата на прецизни регулатори на температура от ОМРОН и сензорен видеотерминал . Тя реализира управление по температурно времева крива удобно задавана през терминала или от  USB памет. Софтуерът предлага удобно за оператора меню и множество функции за мониторинг на процеса.
2
Той предоставя два начина за представяне на записаните данни по време на работа в графичен и табличен вид. Тази информация може да бъде прехвърлена на USB носител и използвана за попълване на дневника, който се води за всяка една такава пещ. Възможно е on line предаване на данни към централен компютър.
Разработката комбинира успешно многофункционалност и ниска цена.

3

Clip_2

Фирма ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО най-учтиво Ви кани да посетите щанда й на Международен Пловдивски панаир – 29.09-04.10.2014г.

Ще ни намерите в палата №13  щанд 13Е16.

Пловдивският панаир Ви дава възможност да посетите безплатно изложението в периода 30.09–03.10.2014г. Необходимо е да направите онлайн-регистрация, при което ще получите електронна покана, като кликнете на този линк:

http://onlinereg.fair.bg/bg/autumn

Моля, ако желаете да Ви предоставим уникален код за достъп пишете на е-майл: office@gemamex.com , като уточните необходимата бройка. Той Ви е необходим при попълване на регистрацията и е валиден само за един посетител.

По време на изложението(29.09-04.10.2014г) ще можете да видите изделия и демонстрационни стендове в областта на задвижвания, честотни преобразуватели, програмируеми контролери, системи за визуална инспекция, фотобариери за сигурност на машините, терминали и др. на следните водещи фирми в индустриалната автоматизация:

OMRON – компоненти за фабрична автоматизация
Yaskawa – серво задвижвания и честотни преобразуватели
Yaskawa  MOTOMAN  – индустриални роботи
INVT – честотни преобразуватели, терминали и логически контролери
Estun – серво задвижвания
Linmot – линейни задвижвания
Tele – мониторинг системи
ESA – терминали и индустриални компютри
Patlite – сигнални лампи и кули

Вашето посещение ще бъде удоволствие за нас и ще се радваме на проявения от Вас интерес към продуктовата ни гама.

Президент на ГЕМАМЕКС
инж. Георги Генчев

Clip_3pokana plovdiv panair 2014

Фирма ГЕМАМЕКС е доставчик на честотни инвертори повече от 20 години. Доставихме хиляди честотни задвижвания в България и събрахме богат опит в тяхното използване, инсталиране и продължителна експлоатация.

Натрупахме ноу-хау и решихме много специални задачи с техника от OMRON, YASKAWA и отскоро INVT. Имаме екип, който определено има върхови постижения в областта на използването на честотни инвертори и асинхронни сервозадвижвания. Определено мога да твърдя, че във всички предприятия на територията на България има наши инвертори и те покриват изискванията на многостранни приложения.

Безотказна работа, върхова функционалност и пестене на енергия е това, което ни дава предимства на пазара. Отчитайки изскванията на клиентите ни и натрупания опит в областта на честотните задвижвания, създадохме нова специализирана фирма ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО., която да отговори по-ефективно на търсенето и да предложи по-комфортно обслужване на потребителите.

Ако трябва да кажа кой тип инвертор е нашият „любимец“, то това е А1000 на YASKAWA. Той се утвърди като шампион по много показатели и е най-често прилаганият при приложения със завишени изисквания от страна на товар, умни специализирани функции и пестене на енергия. Внедряван е основно в кранове, помпи и вентилатори, големи мощности в режими на пестене на енергия, синхронизиране на оси, навивни и развивни съоръжения, конвейери и шпиндели.

Той се използва за много типове двигатели като асинхронни, синхронни и синхронни с постоянни магнити. Последният тип двигатели в комбинация с инверторите А1000 или V1000 на YASKAWA са новото ни оръжие в битката за пестене на енергия. Когато самият двигател е енергоспестяващ и в комбинация с функциите за пестене на енергия на тези инвертори, се получават неочаквано впечатляващи резултати. ГЕМАМЕКС предлага специални пакетни цени за двигател и инвертор комплект. Така предоставяме на нашите клиенти възможности за откупуване на инвестицията в много кратки срокове.

Докато доскоро инверторите се търсеха за подмяна на постояннотоковите двигатели с асинхронни двигатели и честотни управления, то големият скок в пестенето на енергия сега ще става от приложения на синхронни двигатели с постоянни магнити и честотни инвертори. Нашият партньор YASKAWA е японска компания със 130-годишен опит в областта на електродвигателите и световен лидер в областта на честотните задвижвания.

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. дистрибутира нейните продукти в България и може да бъде вашият иновативен партньор при пестене на енергия в областта на електрозадвижванията. Запомнете, че става дума за скокови стойности на икономия, а енергийната ефективност е ключов фактор за нашето бъдеще.

Формулата на енергийна ефективност в задвижванията днес е честотен инвертор и сихронен двигател с постоянни магнити. Само последният използува 15% по-малко енергия за извършване на една и съща работа спрямо асинхронния двигател, като към това може да добавим и пестенето на енергия от инвертора. Комбинацията на инвертор и гореописания двигател в реални приложения може да достигне до 50% пестене на енергия.

Типични приложения засега са ескалатори, транспортни ленти и решения при вентилация, но в бъдеще машиностроителите също ще прибегнат до тези двигатели защото са по-леки от асинхронните и имат по-добри динамични характеристики. Важна особеност на тези двигатели е , че обикновено са без вградена спирачка, но пък осигуряват висок въртящ момент.

Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКС

Източник сп.“Инженеринг ревю“